I Postanowienia ogólne

 •  
 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://varsso.pl (Polityka Prywatności).
 • Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest Robert Szczepański Roszinvest NIP: 8262190075 REGON: 146896180, e-mail: kontakt@varsso.pl
 • Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 • Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 • Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu
  umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie
  podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
  1. Rejestracji w Serwisie;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu
   Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym
   dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych
   dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz
   funkcjonowania Serwisu;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i
   potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i
   otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez
   Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej
   zamówionego Newslettera;
  6. w celu publikacji Treści.
 • W celu:
  1. Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe –
   imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w
   szczególności składania i realizacji Zamówienia  – przetwarzane są
   następujące Dane Osobowe – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
   miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr
   zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez
   Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu
   Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym
   dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk
   oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe
   – wymienione w pkt 8 b;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych
   dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz
   funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe –
   imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość
   wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
  5. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za
   pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez
   osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez
   stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub
   inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta
   podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 • Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach
  rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca
  roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany
  z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym
  zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą
  przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich
  przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby
  dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w
  postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu
  przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 • Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne
  dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych
  Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie
  będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w
  Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości,
  zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 • Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach,
  działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki
  cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np.
  płeć, wiek, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji
  marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies

 • Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe
  zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez
  pliki Cookies.
 • Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z
  Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze
  (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient
  łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem
  przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia
  końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz
  inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie.
  Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania
  Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji
  statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia
  informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu
  Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
  tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem
  których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie
   musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. personalizację przekazów marketingowych,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 • W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu
  po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe,
  zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których
  Klient korzysta ze Serwisu.
 • Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
  dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
  uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany
  ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za
  pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
  usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
  sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu
  Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i
  sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
  oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 • Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 • W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez
  partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności
  reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje
  sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej
  informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach
  partnerów Usługodawcy.
 • Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami
  mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane
  również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji
  takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który
  załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony,
  numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
  również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 • Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w
  formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii
  na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują
  do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale
  współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy
  na naszych i ich stronach, a także
  usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym
  partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych
  Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą
  żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę
  prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych,
  na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu,
  administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również
  usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami
  promocyjnymi.
 • Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych
  Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio
  Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym
  realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji.
  Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom
  Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i
  ubezpieczeniowym.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 • Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o
  których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Usługodawcy
  przetwarzają Dane Osobowe.
 • Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych
  Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce
  Prywatności.
 • Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski,
  Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie
  sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
 1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w
  szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia
  poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
  przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych
  osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub
  technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie
  skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić
  bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
 • Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane
  Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba,
  której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o
  zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie,
  w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę
  Usługodawcy.
 • Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu
  innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności.
  Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 • Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe
  dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i
  zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 • Każdy Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@varsso.pl.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@varsso.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”.
 • Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 • Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 • Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 • Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 • Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: kontakt@varsso.pl.

XII Postanowienia końcowe

 • W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają
  zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w
  tym RODO.